Dočkají s u nás rodinné firmy větší pozornosti?

13. 12. 2016 12:36

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zahájila celonárodní iniciativu, do které zapojuje rodinné podniky, akademickou a veřejnou sféru a uspořádala společně s Vysokou školou ekonomickou v Praze konferenci o rodinných firmách. Jedním z výstupů je definice pojmu rodinného podnikání a jeho úlohy v rámci národního hospodářství.

Česká republika má dosud v občanském zákoník zakotvený pouze právní institut rodinného závodu, který není pro tento účel dostatečný.

Podle Jana Spáčila z advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal by rodinné podnikání v tuzemsku mělo zahrnovat tři základní formy, kterými jsou podnikání prostřednictvím obchodní společnosti, živnostenské podnikání a podnikání rodinných farem. Klíčovými parametry, které by mělo podnikání splnit tak, aby mohlo být považováno za rodinné, jsou především vlastnická účast rodiny na podnikatelské činnosti a podíl členů rodiny na manažerském rozhodování.

Definice pro rodinné podnikání

AMSP ČR ve spolupráci s Ambruz & Dark Deloitte Legal předkládá definici pro tuzemské prostředí, která splňuje jak požadavky a doporučení EU, tak odpovídá potřebám a podmínkám národním.

(1) Rodinným podnikem je rodinná obchodní společnost, anebo rodinná živnost, anebo rodinná farma.

(2) Rodinnou obchodní společností je společnost s ručením omezením anebo akciová společnost, v které členové rodiny vlastní nadpoloviční většinu souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů základního kapitálu společnosti a nejméně jeden z členů rodiny je členem statutárního orgánu anebo statutárním orgánem rodinné obchodní společnosti.

(3) Rodinná živnost je živnostenským podnikáním, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden z členů rodiny je držitelem živnostenského osvědčení.

(4) Rodinná farma je polnohospodářskou výrobou, na které se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden z členů rodiny je držitelem příslušného osvědčení.

(5) Členové rodiny pro účely tohoto zákona jsou příbuzní v přímé linii anebo sourozenci anebo manželé. Členem rodiny v rodinném podniku může být fyzická osoba ode dne, kdy dovršila 15. roku věku.

Pokud by toto pojetí nakonec schválila i Poslanecká sněmovna, šlo by o zásadní změnu, která by umožnila čerpat rodinným podnikům specifickou podporu.

Zdroj: AMSP ČR