Registr smluv může být pro podnikatele důležitým informačním zdrojem

18. 10. 2016 10:58

Smlouva vkládaná do registru smluv musí být uzavřena písemně.

Od 1. července 2016 musí být v registru smluv zveřejňovány všechny soukromoprávní smlouvy nad 50 000 Kč bez DPH, pokud je jednou ze smluvních stran veřejná instituce, například obec. Pro podnikatele tak vznikl zajímavý zdroj informací. Na internetu mohou zdarma sledovat, jaké zboží či služby nakupují veřejné instituce a jaká je jejich cena. S informacemi pak mohou pracovat při stanovení své obchodní a cenové politiky. Nový zákon o registru smluv tedy přispívá k vyšší transparentnosti nakládání s veřejnoprávními financemi.

Kdo má povinnost smlouvu zveřejnit?

V registru smluv je nutné zveřejnit soukromoprávní smlouvy i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, u kterých figuruje jako jedna smluvní strana Česká republika, územní samosprávní celek, státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního samosprávního celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, státní podnik či národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, dále pak též právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám či s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Z hlediska výše smlouvy zákon stanoví hranici 50 000 Kč bez DPH.

Smlouvy, které podléhají povinnosti zveřejnění v registru smluv, musí být uzavřeny písemně.

Kdo je za zveřejnění zodpovědný?

Zveřejnění smlouvy může učinit kterákoli ze smluvních stran a doporučuje se smluvně ošetřit, kdo tuto povinnost realizuje. Smlouva navíc nabývá účinnosti a její plnění může být realizováno až po zveřejnění v registru.

Registr smluv (https://smlouvy.gov.cz) spravuje Ministerstvo vnitra a smlouvu je nutné vložit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní od uzavření smlouvy.

Zdroj: firemnifinance.cz