Rok 2017 přináší řadu změn v oblasti zaměstnávání

02. 01. 2017 13:43

Daňový balíček

Hlavní změny v daních z příjmů měla původně přinést novela zákona o daních z příjmů projednávaná jako součást Daňového balíčku 2017. Ten měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2017, ale pravděpodobně bude schválen až s účinností od 1. dubna 2017. V některých případech ovšem přinese změny pro celé zdaňovací období 2017.

Daňové úlevy na penzijní a životní pojištění

Zákonem č. 377/2015 Sb., došlo k úpravám daňových výhod penzijního a životního pojištění. Od ledna 2017 se tedy zvyšuje úhrnný limit pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob u příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění nebo na soukromé životní pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně.

Nezdanitelná část základu daně se u penzijního připojištění se státním příspěvkem (příp. doplňkového penzijního spoření) a u životního pojištění zvyšuje ze dvanácti tisíc na dvacet čtyři tisíc. Současně se mění metoda výpočtu částky, kterou lze od základu daně odečíst. Dosud se výše zaplacených příspěvků snižovala o 12 000 Kč za zdaňovací období. Nově navržený algoritmus umožní odečíst ty části měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících kalendářního roku přesáhnou maximální výši příspěvku, od kterého náleží maximální státní příspěvek. Maximální výše měsíčního státního příspěvku činí aktuálně 1000 Kč.

Změny ve zdanění výsluh

Od 1. ledna jde o znovuzavedení osvobození od daně u některých výsluhových náležitostí vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních předpisů. Od roku 2017 jsou od daně z příjmu osvobozeny, stejně jako je tomu v případě ostatních výsluhových náležitostí.

Minimální a zaručená mzda v roce 2017

Minimální měsíční mzda se zvyšuje na 11 000 korun a u hodinové sazby na 66 korun. Současně se zvyšují i sazby zaručené mzdy u jednotlivých skupin prací.

Novela nového občanského zákoníku

Účinnost většiny změn je stanovena na 60. den pro vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 28. února 2017. Z pohledu zaměstnavatelů jsou důležité změny zejména ve sjednávání pracovněprávních vztahů s nezletilými, okamžité zrušení pracovněprávního vztahu zákonným zástupcem a dohoda o srážkách ze mzdy a započtení pohledávky.

Dosud bylo možné uzavřít pracovněprávní vztah s nezletilým, který dovršil věku 15 let a současně ukončil povinnou školní docházku. Po novele lze sjednat pracovní poměr či dohodu již po dosažení věku patnácti let s tím, že jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den předcházející dni ukončení povinné školní docházky.

Ruší se možnost zákonných zástupců nezletilého rozvázat pracovní poměr.

I nadále je možné zajistit dluh dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu, z odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek nebo z náhrady mzdy nebo platu. Ovšem bez stanoveného limitu.

Náhrada mzdy v roce 2017

Náhrada mzdy se poskytuje pouze v době prvních 14 kalendářních dnů nemoci. Od patnáctého dne je zaměstnanec zabezpečen nemocenským od České správy sociálního zabezpečení. Pro úpravu průměrného výdělku se využívají redukční hranice stanovené § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. Pro rok 2017 se tak vychází z vyměřovacího základu roku 2015.

Cestovní náhrady v roce 2017

Příslušnými vyhláškami bylo upraveno tuzemské a zahraniční cestovné.

Zdroj: podnikatel.cz