Změny v sociálním pojištění od roku 2017

19. 12. 2016 12:35

V roce 2017 se mění průměrná mzda a s ní i minimální zálohy na pojistné a další údaje. Zvyšuje se také nemocenské a náhrada mzdy.

Potřebné údaje pro stanovení záloh pro rok 2017:

  • všeobecný vyměřovací základ činí 27 156 Kč
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0396
  • průměrná mzda činí 28 232 Kč

Údaje pro rok 2017 stanovené z průměrné mzdy

Maximální vyměřovací základ = 1 355 136 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ = 84 696 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ = 33 888 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ = 7058 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ = 2824 Kč
Minimální měsíční záloha HČ = 2061 Kč
Minimální měsíční záloha VČ = 825 Kč
Rozhodná částka pro VČ = 67 756 Kč
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ = 5000 Kč
Minimální nemocenské = 115 Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění = 2500 Kč

Zálohy na sociální pojištění pro rok 2017

Minimální záloha na sociální pojištění v roce 2017 činí 2061 Kč. Vzroste také záloha pro samostatnou činnost vedlejší  a bude činit 825 Kč. Nová minimální výše záloh platí od měsíce ledna pouze pro začínající osoby samostatně výdělečně činné. Stávající OSVČ platí v dosavadní výši a zálohu změní až v měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016.

Vyměřovací základ pro nemocenské pojištění zaměstnanců

Výše vyměřovacího základu zakládajícího účast na nemocenském pojištění se nemění. Zaměstnanci, jejichž měsíční příjem nepřekročí částku 2500 Kč, nebudou nadále účastni nemocenského, a tím i důchodového pojištění. Rovněž minimální vyměřovací základ pro dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ se nemění a zůstává na částce 5000 Kč. Minimální nemocenské pojištění činí i nadále 115 Kč.

Náhrada mzdy a nemocenské

Redukční hranice pro nemocenské dávky jsou každoročně odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu. Pro rok 2017 se dle Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí s číslem 343/2016 Sb., vychází z vyměřovacího základu roku 2015.

Při výpočtu náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti zaměstnanců se upravuje zjištěný průměrný výdělek stejným způsobem jako pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se následně vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

Redukční hranice pro náhradu mzdy

první – 164,85 Kč

druhá – 247,10 Kč

třetí – 494,20 Kč

Karenční lhůta zůstává

Zaměstnavatelé budou nadále platit náhradu mzdy až od třetího dne nemoci (s výjimkou nařízené karantény). Zvažuje se ovšem alternativa povinně poskytovaných takzvaných sick days, které již nyní někteří zaměstnavatelé poskytují  v rozsahu tři až pět dnů.

Zdroj: podnikatel.cz