Smlouvy uzavřené přes internet jsou možné, ale…

01. 12. 2016 13:20

Uzavírání smluv po internetu se s rozvojem moderních technologií stalo běžnou praxí. Zákon to připouští, ale je potřeba mít na paměti, že v některých případech stanoví smluvním stranám odlišná práva a povinnosti oproti situaci kdy by smlouvu uzavřely „klasickým způsobem“.

Smlouvy uzavírané se spotřebiteli

Typickým příkladem mohou být smlouvy uzavírané se spotřebiteli. České zákony vycházejí ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU a spotřebiteli poskytují zvýšenou míru právní ochrany.

Pokud podnikatel uzavírá spotřebitelskou smlouvu přes internet, musí spotřebitele včas informovat o skutečnostech specifikovaných v § 1820 občanského zákoníku. Řádné nesplnění této povinnosti může vést až k neplatnosti smlouvy, vzniku újmy spotřebitele či prodloužení lhůty k odstoupení od smlouvy.

Pozor také na smlouvy se zahraničními subjekty či oblasti se zvláštními předpisy

Zvláštní pozornost by měli podnikatelé věnovat také uzavírání smluv se zahraničními subjekty. Jan Přib z advokátní kanceláře Bělina & Partners k tomu uvádí: „V případě absence volby českého práva stranami totiž může dojít k situaci, kdy se smlouva bude řídit jiným než tuzemským právem, což z praktických důvodů nemusí být z pohledu české strany vždy žádoucí.“

Také oblasti, na které se vztahují zvláštní právní předpisy vyžadují zvýšenou pozornost. “Mezi ně patří například energetický zákon, podle kterého se v případě uzavření smlouvy o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné energie prostřednictvím internetu uplatňuje zvláštní čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od předmětné smlouvy, běžící ode dne jejího uzavření,“ popisuje Jan Přib.

Někdy je nutná identifikace za fyzické přítomnosti

Jsou také případy, kdy zákon uzavírání smlouvy prostřednictvím internetu spojuje s provedením identifikace druhé smluvní strany za její fyzické přítomnosti. Jde např. o služby spočívající v zakládání právnických osob nebo poskytování sídla, adresy a dalších s tím souvisejících služeb pro jinou právnickou osobu.

Nesplnění povinností pak může být pochopitelně sankcionováno.

Zdroj: businessinfo.cz