Hledáte investora? Připravte se dopředu.

25. 11. 2016 11:33

Máte projekt, firmu a hledáte investora? Podívejte se na několik tipů, na co si dát pozor a co promyslet, než se s někým začnete domlouvat na spolupráci.  

Smlouvy s investory jsou v českém právu upraveny velmi volnými způsobem, vyplatí se přizvat někoho, kdo rozumí korporátnímu právu, protože v této oblasti neexistují osvědčené vzory smluv.

Často investor požaduje podíl ve firmě, a to buď hned nebo v budoucnu, po dosažení konkrétních výsledků. Řeší se to buď smlouvou o nabytí podílu ve firmě nebo smlouvou o smlouvě budoucí.

Ochraňte své interní informace

Pokud vaše firma/start-up funguje již delší dobu, investor bude možná chtít provést tzv. due diligence. Jde o prověrku firmy z hlediska hospodaření a fungování. Provádí ji buď přímo investor nebo jím najatý odborník. Pokud na toto přistoupíte, nezapomeňte uzavřít dohodu o mlčenlivosti a ochraně interních informací.

Není investice jako investice

Forma a charakter investice se může lišit z hlediska řady hledisek a faktorů. Investice se může uskutečnit jako jednorázová nebo postupná. V případě postupných investic bývá obvykle navázána na dosažení určitých dílčích cílů. Jejich naplnění pak podmiňuje další část investic.

 

V našich podmínkách má investor nejčastěji zájem o podíl ve společnosti s ručením omezených, do které chce investovat. Existují dvě základní možnosti, jak do takové společnosti vložit peníze: zvýšit základní kapitál nebo vložit tzv. dobrovolný příplatek mimo základní kapitál.

Kromě těchto nejčastějších případů může jít např. o smlouvu o tichém společenství investora, úvěr či leasing nebo tzv. peer-to-peer půjčku (tj. systém podobný crowdfundingu).

 

Příplatek mimo základní kapitál poskytuje společník, takže prvním krokem je učinit z investora společníka firmy. K tomu stačí uzavřít s ním smlouvu o převodu podílu a nechat ho zapsat do obchodního rejstříku jako společníka. Dále je nutné získat souhlas jednatele, respektive uzavřít se společností dohodu o příplatku.

 

Základní kapitál se dá zvýšit dalšími peněžitými vklady, jen když jsou dosavadní peněžité vklady splacené. (Toto pravidlo neplatí, když ke zvýšení dochází vytvořením nových podílů, což může být také případ vstupu nového investora.)

Pokud se základní kapitál zvyšuje peněžitými vklady, pak mají k účasti na zvýšení přednostní právo stávající společníci. Jejich přednostní právo trvá měsíc od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu není-li ve společenské smlouvě dohodnuto jinak. Pokud společníci svého přednostního práva nevyužijí, může vkladovou povinnost převzít se souhlasem valné hromady kdokoliv, např. investor, a stát se tak novým společníkem ve firmě.

Nezbytným předpokladem tohoto typu investice je tedy rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti. Rozhodnutí se přijímá ve formě notářského zápisu. Společník-investor následně musí učinit písemné prohlášení, kterým vkladovou povinnost přebírá.

Nemusí jít vždy jen o peníze. Dalším druhem investic mohou být investice nefinanční. Může jít např. o mentorování nebo sdílení know-how. Nejen pro začínající firmy může být tento typ investice velmi cenný.

Zdroj: podnikatel.cz