8 hlavních změn, které přinese novela občanského zákoníku

06. 10. 2016 13:55

Občanský zákoník nabyl účinnosti v roce 2014 a nyní se chystá jeho první větší novela. Čeho by se měly dotýkat hlavní změny?

  1. Možnost sjednat pracovněprávní vztah s nezletilým poté co nabyl 15 let ještě před tím, než ukončí povinnou školní docházku, s tím, že den nástupu musí být nejdříve dnem po ukončení školní docházky. V praxi se to dotkne zejména firem, které si najímají brigádníky z řad studentů na prázdniny.
  2. Plánuje se zrušit ustanovení, které umožňuje zákonným zástupcům nezletilého, který nedosáhl věku 16 let, rozvázat jeho pracovní poměr či dohodu konanou mimo pracovní poměr.
  3. Připravuje se zrušení ustanovení o možném zápočtu pohledávky mzdy, platu, odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek a náhradě mzdy nebo platu ve výši přesahující jejich polovinu. Tzn., že by již nebylo možné dluh započíst, ale nadále srážet na základě dohody o srážkách ze mzdy zaměstnance bez stanoveného limitu do poloviny mzdy.
  4. Doba, na kterou bude možné omezit svéprávnost se prodlouží ze tří na pět let, ale pouze v případech, kdy bude zjevné, že se stav člověka nezlepší.
  5. Podle stávajícího zákona platí, že je-li pro právní jednání vyžadována zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Pro sepsání veřejné listiny (notářského zápisu) by tak byla rovněž nutná plná moc ve formě notářského zápisu. Což je výklad v praxi obtížně použitelný, proto se v oblasti korporátní již nyní vyžaduje pouze plná moc s úředně ověřeným podpisem, což bude nově zakotveno v novele občanského zákoníku.
  6. Zákon se upravuje tak, aby nevznikaly pochybnosti v situaci, kdy se manžel v době trvání manželství stane společníkem v obchodní společnosti nebo členem družstva, a nenabyl podíl způsobem, který zakládá jeho výlučné vlastnictví. Druhý manžel se stává oprávněným pouze z majetkové hodnoty podílu, která je součástí společného jmění, ale není tím založena jeho účast v dotčené obchodní společnosti nebo družstvu (vyjma bytového), a tedy ani práva, ani povinnosti s takovou účastí spojené.
  7. V návaznosti na záměr Ministerstva spravedlnosti zavést zápisovou povinnost svěřenských fondů do veřejného rejstříku (zápis do evidence svěřenských fondů) se navrhuje zavedení konstitutivního výmazu z této evidence. Rejstřík by měl být součástí systému veřejného rejstříku právnických osob a podléhat i stejným pravidlům.
  8. Nový občanský zákoník umožňuje sjednání peněžité jistoty mezi nájemcem a pronajímatelem. Návrh novely obsahuje i ujednání o přechodu nájmu na osobu, která žila s nájemcem nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti a nemá vlastní byt a je současně osobou se zdravotním postižením nebo dosáhla věku sedmdesáti let.